LdV Brno 2012

gr pre vzd a kult

"Získavanie nových zručností v odbore inštalatér"

Projekt realizovaný v rámci mobilitného programu Leonardo da Vinci, ktorý je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania.

PARTNERI PROJEKTU

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovenská republika

a

Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, Česká republika

CIELE PROJEKTU A DÔVODY JEHO REALIZÁCIE

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť odborné a praktické kompetencie žiakov v počiatočnej odbornej príprave a posilniť inovačné snahy vo vzdelávacom procese. Projektom sledujeme nadviazanie užších pracovných a odborných kontaktov so školou podobného zamerania v zahraničí, ako aj získanie nových poznatkov, ktoré by sme mohli aplikovať do odborného vzdelávania v našej škole. Nemenej dôležitým cieľom, je aj spoznanie kultúry a zvykov v susednej krajine.
Naším cieľom je zodpovedne pripraviť žiakov na ich vstup do pracovného procesu. Už počas štúdia chceme vytvoriť také podmienky, ktoré by im umožnili spoznať aj prax v iných častiach Európy, získať návyky a skúsenosti využiteľné vo svojej budúcej odbornej praxi a zvyšujúce predpoklad ľahšieho uplatnenia sa na trhu práce. Vyššie spomínané aspekty nás viedli k príprave odbornej stáže žiakov učebného odboru inštalatér a študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení v partnerskej strednej škole v Českej republike, v ktorej odbor inštalatér patrí k tradičným a dlhodobo špičkovým odborom. O tom, že je tomu tak svedčí aj to, že partnerská škola je každoročným garantom a organizátorom celoštátneho finále súťaže odborných zručností "Učeň instalatér", ktorá je najväčšou súťažnou prehliadkou odborných zručností žiakov odboru inštalatér v Českej republike.