mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Študijný odbor – 3658 K

 

Dĺžka štúdia

4 roky

Odbor určený pre

chlapcov

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Získané dokumenty

vysvedčenie o maturitnej skúške

výučný list

Dosiahnuté vzdelanie

úplné stredné odborné vzdelanie

Zručnosti absolventa

Absolvent vie aj:

  • vykonať montážne a demontážne práce a opravy zdravotných inštalácií a ústredného vykurovania,
  • vykonať montáž, údržbu a opravy potrubia, armatúr,dopravných a meracích zariadení,
  • čítať a vypracovať technickú dokumentáciu jednoduchej stavby, zdravotných inštalácií a ústredného vykurovania rodinného domu, zohľadniť konštrukčné, technologické, statické, architektonické, ekonomické a ekologické hľadiská,
  • zobraziť konštrukčne rovinné a priestorové útvary a používať kresliarske techniky,
  • využívať účinne výpočtovú techniku a jednoduché počítačové aplikácie pri svojej práci,
  • obsluhovať základné typy geodetických prístrojov pre vytyčovanie jednoduchých stavieb,
  • vyhotoviť rozpočet jednoduchej stavby a kalkuláciu,
  • zistiť a odstrániť závady a možné riziká pri práci.

 

Uplatnenie

Absolvent sa môže uplatniť v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva, ale aj v ostatých odvetviach národného hospodárstva, v odborných činnostiach v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov, prípadne v samostatnom podnikaní. Uplatní sa v stavebných firmách, ktoré vykonávajú inštalácierozvodov ústredného kúrenia, plynu, kanalizácie a vody, vrátane opráv. Je pripravenýaj na vysokoškolské štúdium hlavne technického zamerania.

 

Učebný plán odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Kategórie a názvy vyučovacích

predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Akademické predmety

19

19

13

11

62

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

4

4

16

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

4

4

4

4

16

Etická výchova/Náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika

1

1

-

-

2

Chémia

-

-

1

-

1

Matematika

3

3

2

2

10

Informatika

2

2

-

-

4

Telesná a športová výchova

2

2

1 1

6

Profesijné predmety

14

15

21

22

72

Ekonomika

-

-

1

2

3

Stavebná technológia

2

2

-

-

4

Odborné kreslenie

2

2

-

-

4

Materiály

2

-

-

-

2

Stavebné konštrukcie

2

-

-

-

2

Príprava a realizácia stavieb

-

-

-

2

2

Zdravotné inštalácie

-

-

2

2

4

Vykurovanie

-

-

-

2

2

Plynárenstvo

-

-

-

1

1

Základy stavebnej mechaniky

-

2

-

-

2

Grafické informačné systémy

-

-

2

-

2

Konštrukčné cvičenia

-

-

2

2

4

Geodézia

-

-

-

2

2

Odborný výcvik

6

9

14

9

38

Spolu

33

34

34

33

134

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

Telovýchovno-výcvikový kurz