dopravná prevádzka

Študijný odbor - 3757 L

Dĺžka štúdia 2 roky, denné štúdium
Odbor určený pre absolventov trojročných učebných odborov: autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, železničiar – dopravná cesta, železničiar – obchodná činnosť, lodník
Podmienky prijatia do odboru úspešné vykonanie záverečnej skúšky, zdravotná spôsobilosť pre oblasti dopravy
Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška
Získané dokumenty o dosiahnutom vzdelaní vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnuté vzdlanie úplné stredné odborné vzdelanie ISCED-3A
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie) pomaturitné štúdium, bakalárske a následne inžinierske, prípadne magisterské štúdium na vysokých školách (vrátane vojenských) a univerzitách

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti z oblasti dopravy. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky. Žiaci počas štúdia okrem všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, fyzika, matematika, informatika, telesná a športová výchova) majú nosnú časť v odborných predmetoch (ekonomika a podnikanie, dopravná geografia, cestná a mestská doprava, prevádzka cestnej a mestskej dopravy, podnikanie v doprave, elektrozariadenia motorových vozidiel, odborná prax).

Pracovné pozície, pre ktoré odbor pripravuje

V dopravných organizáciách ako technickí zamestnanci, zmenoví majstri, pracovníci v doprave, komerční pracovníci v doprave, vedúci materiálno-technického zásobovania, samostatní podnikatelia v oblasti dopravy, ...

Škola poskytuje

Vyučovanie v učebniach vybavených množstvom učebných pomôcok, demonštračných panelov, audio – vizuálnou technikou, telocvičňou a posilňovňou, stravovanie – školská jedáleň  a bufet, ubytovanie – školský internát, mimovyučovacie aktivity zabezpečujú záujmové krúžky, akcie žiackej školskej rady, realizovanie projektov v rámci SR a EÚ.

Termín podania prihlášok: do 31. mája 2017


Dokumenty na stiahnutie