operátor stavebnej výroby

Študijný odbor – 3656 K

 

Dĺžka štúdia

4 roky

Odbor určený pre

chlapcov

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Získané dokumenty

vysvedčenie o maturitnej skúške

výučný list

Dosiahnuté vzdelanie

úplné stredné odborné vzdelanie

Zručnosti absolventa

Absolvent vie aj:

  • pracovať s geodetickými pomôckami a prístrojmi pri vytyčovacích prácach na stavbe,
  • čítať stavebné výkresy, zobrazovať a kótovať jednoduchý stavebný objekt klasicky aj pomocou výpočtovej techniky v pôdorysoch, rezoch, pohľadoch a detailoch,
  • určovať výmery, spracovať jednoduché rozpočty a stanoviť ceny pre zákazníka, vystaviť faktúru za vykonané práce,
  • ručne opracovať drevo, plasty, kovy a sadrokartón,
  • zhotovovať jednoduché tesárske spoje a tesárske debnenie,
  • zhotoviť aj montovať jednoduché lešenie,
  • vykonávať základné murárske, betonárske, maliarske, búracie práce, ručné omietanie stien a stropov, kladenie dlažieb, základné práce so sadrokartónom,
  • pripravovať betonársku výstuž a ukladať ju do debnenia,
  • osadzovať, spájať a rozoberať potrubia pre vnútornú kanalizáciu a rozvod teplej a studenej vody.

 

Uplatnenie

Absolvent je schopný samostatne vykonávať riadiace technicko-hospodárske funkcie v oblasti stavebníctva ako technicko-hospodársky pracovník pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii, ale i v ostatných odvetviach hospodárstva. Je pripravený kvalifikovane vykonávať manuálne odborné činnosti, ktoré súvisia s realizáciou, rekonštrukciou a údržbou stavebných objektov. Uplatní sa v pracovných pozíciách ako stavebný technik, majster stavebnej výroby, kontrolór kvality výrobkov a výroby, technik-laborant v stavebnej výrobe, murár, alebo ako samostatný podnikateľ v stavebníctve. Je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.

 

Učebný plán odboru operátor stavebnej výroby

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Akademické predmety

19

19

13

11

62

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

4

4

16

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

4

4

4

4

16

Etická výchova/Náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika

1

1

-

-

2

Chémia

-

-

1

-

1

Matematika

3

3

2

2

10

Informatika

2

2

-

-

4

Telesná a športová výchova

2

2

1

1

6

Profesijné predmety

14

15

21

22

72

Ekonomika

-

-

1

2

3

Manažment v stavebníctve

-

-

-

1

1

Stavebná technológia

2

2

-

-

4

Odborné kreslenie

2

2

-

-

4

Materiály

2

-

-

-

2

Technológia

-

-

2

3

5

Stavebné konštrukcie

2

-

-

-

2

Príprava a realizácia stavieb

-

-

-

2

2

Architektúra

-

-

-

1

1

Základy stavebnej mechaniky

-

2

-

-

2

Grafické informačné systémy

-

-

2

-

2

Konštrukčné cvičenia

-

-

2

2

4

Geodézia

-

-

-

2

2

Odborný výcvik

6

9

14

9

38

Spolu

33

34

34

33

134

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz