Počítačové CAD cetrum

CAD centrum vzniklo v decembri 1993 na základe medzivládnych dohôd SRN a SR. Je praktickým vyvrcholením rozhovorov a rokovaní medzi Ministerstvom školstva a vedy SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a technológie SRN, ktoré začali v marci 1992. Výsledkom týchto rokovaní bol návrh na vybudovanie odborného výcvikového centra pre CAD systém v SOU stavebnom v Považskej Bystrici. Priestory pre tieto účely boli upravené podľa projektov BBZ Köln. Boli vytvorené dve učebne výpočtovej techniky, pričom naša škola poskytla a pripravila priestory a nemecká strana dodala technické vybavenie.

V roku 2003 bola škola zaradená do projektu Infovek, ktorého cieľom je vybavenie základných a stredných škôl výpočtovou technikou a zavádzanie informačných technológií s využitím internetu do vyučovacieho procesu.

Činnosť CAD centra je orientovaná hlavne na výučbu žiakov našej školy, ale svoje aktivity vyvíja i vo vzťahu k vzdelávaniu a rekvalifikácii pracovníkov iných škôl a firiem formou vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov.

V rokoch 2004-2006 sa CAD centrum stalo Školiacim centrom Infoveku, v ktorom sa preškolilo 240 pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl v oblasti aplikácie IKT do vyučovacieho procesu.

CAD centrum tvoria tri komplexne vybavené počítačové laboratóriá s 49 multimediálnymi osobnými počítačmi pripojenými do siete internet.

V školskom roku 2006/2007 sme kompletne prestavali učebne CAD 2 a CAD 3. 

V učebni CAD3 sa realizovali aj naši stolári, ktorí vyrobili nábytok na mieru. Takto vznikli tri plnohodnotné učebne s možnosťou vyučovania troch skupín súčasne.

Vo všetkých troch učebniach je možné vyučovať základy Windows, Office, prácu s internetom, grafické a ekonomické programy. Škola využíva spoluprácu s firmou KROS v oblasti nasadenia ekonomického a rozpočtárskeho softvéru.

Počítačové CAD centrum má v rámci školy na starosti osobné počítače, prezentačnú a multimediálnu techniku, administráciu školského servera, lokálnej i wifi siete, ako aj administráciu www stránky školy.