murár

Učebný odbor - 3661 H 

 

Dĺžka štúdia

3 roky

Odbor určený pre

chlapcov

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Získané dokumenty

výučný list

vysvedčenie o záverečnej skúške

Dosiahnuté vzdelanie

stredné odborné vzdelanie

Charakteristika odboru

Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia s murovaním nosného a výplňového muriva, priečok a komínov, zhotovovaním vnútorných a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, osadzovaním prefabrikátov, blokov a panelov, zhotovovaním izolácií proti zemnej vlhkosti, tepelných a zvukových izolácií, vykonávaním údržby, opráv, rekonštrukčných prác a stavebných montáží.

 

Zručnosti absolventa

Absolvent vie aj:

-    vykonávať základné maliarske a natieračské práce,
-    zhotovovať tehlové, kamenné, terazzové a keramické dlažby a obklady, zámkovú dlažbu,
-    vykonávať základné štukatérske práce,
-    osadzovať preklady, nosníky, parapetné dosky, okná a zárubne,
-    zhotoviť montáž obkladov stien sadrokartónovými doskami,
-    zhotoviť zatepľovací systém fasád budov vrátane povrchovej úpravy.

 

Uplatnenie

Učebný odbor pripravuje absolventov na povolanie murár a vykonávanie činností v povolaniach dláždiča, obkladača, betonára a omietkara. Absolventi sa uplatňujú v stavebných dodávateľských organizáciách pri realizácii stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov a pri ich údržbe, opravách a rekonštrukciách.

 

Učebný plán odboru murár

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Akademické predmety

10,5

7,5

6

24

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

3

3

3

9

Etická výchova/Náboženská výchova

1

-

-

1

Občianska náuka

1

-

-

1

Fyzika

1

-

-

1

Matematika

-

1

1

2

Informatika

1

1

-

2

Telesná a športová výchova

2

1,5

1

4,5

Profesijné predmety

22,5

25,5

27

75

Ekonomika

1

1

1

3

Stavebné konštrukcie

2

-

-

2

Materiály

1

1

-

2

Technológia

2

4

4

10

Prestavby budov

-

1

1

2

Suché technológie

-

1

1

2

Odborné kreslenie

1,5

2,5

2,5

6,5

Odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

Telovýchovno-výcvikový kurz


Fotogaléria