Z histórie školy

Stredná odborná škola nadväzuje na tradíciu Odborného učilišťa pri Okresnom stavebnom podniku (OSP) v Považskej Bystrici, ktorá sa začala písať 1. septembra 1974. Riaditeľom novovzniknutej školy sa stáva pán Eduard Paliesek. Vyučuje sa v 5 učebných odboroch – murár, tesár, stolár, parketár a zámočník – opravár.

slávnostné otvorenie školySlávnostné otvorenie nového komplexu školy sa koná 20. decembra 1974. Tvorí ho budova školy s novovybudovanými priestormi šatní, internátu a novej kuchyne s jedálňou.

Píše sa rok 1976. Pri Odbornom učilišti sa zriaďuje Stredná škola pre pracujúcich, kde si vyučení pracovníci počas dvoch rokov večernou formou dopĺňajú vzdelanie a štúdium popri zamestnaní končia maturitnou skúškou.

Päť rokov po svojom vzniku je škola zaradená do siete stredných odborných učilíšť – 1. septembra 1979 vzniká SOU stavebné, ktoré sa týmto stáva rovnocennou súčasťou sústavy stredných škôl. V ten istý deň zasadajú do školských lavíc aj prví žiaci odboru mechanik opravár cestných motorových vozidiel. Škola stavebného charakteru tým rozširuje svoju orientáciu aj na strojársky odbor – autoopravárenstvo.

V roku 1980 vystriedal Eduarda Palieska vo funkcii riaditeľa školy Mgr. Vladimír Gabčo.

Prvých 15 rokov brány školy opúšťali len absolventi 3-ročných učebných odborov. Túto situáciu zmenil 1. september 1989, kedy sa otvára nový 4-ročný študijný odbor s maturitou – operátor stavebnej výroby. Zároveň sa otvára aj nový učebný odbor hodinár s celoslovenskou pôsobnosťou.

Na jeseň roku 1990 sa rozširuje komplex objektov školy o novú telocvičňu, na výstavbe ktorej sa podieľali aj žiaci školy.

Významným medzníkom v živote školy je 1. júl 1991. Týmto dňom sa SOU stavebné stáva samostatným právnym subjektom, riadeným Ministerstvom školstva a vedy SR. Zároveň dochádza k delimitácii budovy školy, telocvične, školského internátu a jedálne od vtedajšieho OSP, a budovy Klenoty od firmy Klenoty a.s. Bratislava a v septembri aj rozostavanej stavby na Novom dvore v Považskom Podhradí na účely praktického vyučovania. Novou riaditeľkou školy sa stáva PhDr. Anna Bartoňová.

1. september 1991 je dňom, kedy sa otvára najväčší počet nových učebných odborov - stolár, maliar, tesár, elektromechanik a klampiar.

Po vyše troch rokoch od nástupu žiakov študijného odboru operátor stavebnej výroby sa 4. decembra 1992 koná na našej škole prvá stužková slávnosť a 25. mája až 1. júna 1993 prvé maturity žiakov denného štúdia.

Významným medzníkom v histórii školy s priamym dopadom na jej ďalší rozvoj bola účasť školy v dvoch medzinárodných projektoch. V rokoch 1992-1994 sa realizoval projekt CAD centra zameraného na výučbu projektovania v stavebníctve pomocou počítačovej techniky v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou BBZ Kolín, v rámci ktorého sa v roku 1994 otvorilo modelové školiace stredisko CAD systému.

V rokoch 1994-1999 sa realizoval druhý projekt SR1 – TZIT Drážďany, ktorý bol vyústením predchádzajúceho projektu. Vznikol na základe dohody medzi zástupcami Ministerstva školstva SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva pre vedu a vývoj SRN a bol zameraný na „Rozvoj transfercentier pre inovačné technológie v kvalifikačnom vzdelávaní pre stavebníctvo“ (TZIT) v SOU stavebnom v Považskej Bystrici.  Vďaka nemu vzniká na Slovensku nový 3-ročný učebný odbor montér suchých stavieb, ktorý sa od 1. septembra 1996 začal prvýkrát experimentálne  vyučovať práve v našej škole. Zároveň boli zapracované nové technológie do všetkých študijných a učebných odborov.  V rámci projektu boli dobudované priestory Centra odbornej prípravy, ktoré bolo slávnostne otvorené 9. septembra 1999 a stalo sa nadregionálnym centrom vo vzdelávaní.

Vytvorili sa podmienky pre vzdelávanie žiakov i širokej odbornej verejnosti v oblasti nových stavebných technológií zameraných hlavne na sadrokartónové systémy. Projekt pokračoval transferom vedomostí a skúseností v oblasti výuky montérov suchých stavieb prostredníctvom našich učiteľov a majstrov odbornej výchovy do Poľska.

K odboru mechanik opravár - cestné motorové vozidlá pribúda 1. septembra 1996 nový učebný odbor autoelektrikár.

1. septembra 1997 si po prvýkrát zasadajú do školských lavíc žiaci 4-ročného študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Je to druhý maturitný odbor denného štúdia na našej škole.

Po experimentálnom overení sa 1. septembra 1999 otvára akreditovaný učebný odbor montér suchých stavieb.

V roku 2002 oddelimitovaním prechádzajú do správy majetku školy priestory dielní a učební odlúčeného pracoviska v areáli SAD, kde vykonávajú svoju odbornú prax učebné odbory zamerania autoopravár. Vzniká Miestne odlúčené pracovisko praktického vyučovania.

Jún 2004 - naposledy sa maturuje v odbore strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení. Odbor denného nadstavbového štúdia sa pre malý záujem už v ďalších rokoch neotvára.

SOU stavebné je typicky chlapčenská škola, kde sa dievčatá dajú spočítať na prstoch jednej ruky. To platí však len do 1. septembra 2005. Do školy prichádza naraz 24 žiačok, otvára sa nový odbor technicko – administratívny pracovník. Rok 2005 je aj rokom, kedy sa začína písať začiatok spolupráce s automobilovým koncernom KIA Motors Slovakia, ktorý v rámci podpory vzdelávania daroval škole pre účely skvalitnenia odbornej prípravy osobný automobil a ďalšie konštrukčné časti automobilu ako názornú didaktickú pomôcku.

Píše sa rok 2006 - vykonaním záverečnej skúšky opúšťa brány školy posledný absolvent učebného odboru hodinár. Stalo sa tak z dôvodu minimálneho záujmu o tento odbor zo strany žiakov základných škôl. Potešiteľné je, že sa otvorili nové tri odbory -  1. septembra vstupujú do priestorov školy prví žiaci učebných odborov strechár, autoopravár – elektrikár a autoopravár – mechanik.

Vzhľadom na absenciu a malú ponuku študijných stavebných odborov v širšom regióne na základe potreby trhu práce vzniká požiadavka vzniku novej strednej priemyselnej školy stavebného zamerania, ktorá by ponúkla žiakom štúdium priamo v Považskej Bystrici.  Z týchto dôvodov 1. mája 2008 vzniká nová škola - Stredná priemyselná škola, ktorá sídli v priestoroch prenajatých od SOU stavebného.

Jún 2008 – po 29. rokoch končí odbor mechanik opravár – cestné motorové vozidlá a aj autoelektrikár. V plnej miere ich však nahrádzajú odbory autoopravár – mechanik a autoopravár – elektrikár. Podobne je to s odbormi tesár a klampiar. Tie našli svojho pokračovateľa v odbore strechár. Toho však nemajú odbory elektromechanik – rozvodné zariadenia a maliar. Stalo sa tak pre malý záujem žiakov o tieto profesie.

Prichádza 1. september 2008. Žiaci Strednej priemyselnej školy zasadajú do lavíc prvého ročníka odboru staviteľstvo. Pre absolventky odboru technicko-administratívny pracovník sa otvára nový odbor denného nadstavbového štúdia technickoekonomický pracovník. 

A je tu 3. september 2008, jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii školy. Dochádza k zlúčeniu Stredného odborného učilišťa stavebného a Strednej priemyselnej školy. Vzniká Združená stredná škola. V súlade s novým školským zákonom škola získava nový názov Stredná odborná škola, ktorá nadväzuje na tradície oboch zlúčených škôl a pokračuje v nich.