autoopravár - elektrikár - DUÁL

Učebný odbor - 2487 H 02

Duálne vzdelávanie

Dĺžka štúdia

3 roky

Odbor určený pre

chlapcov a dievčatá

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Získané dokumenty

výučný list

vysvedčenie o záverečnej skúške

Dosiahnuté vzdelanie

stredné odborné vzdelanie

Vyber si aj ty učebný odbor autoopravár – elektrikár

a budeš dokonale zvládať inštaláciu, opravy a servis elektrovýzbroje cestných motorových vozidiel, ako aj ostatných dopravných prostriedkov. Je všeobecne známe, že elektronika prenikla do výbavy automobilov celkom zreteľne a súčasnú konštrukciu vozidla tvoria z viac ako 60% elektronické systémy, pričom tento podiel sa bude naďalej výrazne zvyšovať.Je zrejmé, že vzhľadom na vývoj automobilového trhu, je získaná odbornosť autoopravár – elektrikár na trhu práce perspektívna.

 

Charakteristika odboru

Praktická výučba je zameraná na teoretickú i praktickú prípravu orientovanú na údržbu, nastavenie a opravy elektrického a elektronického príslušenstva cestných motorových vozidiel.

 

Zručnosti absolventa

Absolvent vie aj:

-    zvládnuť základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov,
-    pracovať so štandardným, mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov,
-    pracovať na montážach a demontážach rozoberateľných spojov, zostáv, podzostáv a častí automobilov,
-    diagnostikovať a vykonávať bežné opravy automobilov,
-    urobiť základné elektroinštalačné práce, elektroopravu automobilu, údržbu elektrických strojov a zariadení a odstraňovať na nich jednoduché poruchy,
-    používať meracie a diagnostické prístroje, aplikovať ich v praxi a vyhodnotiť výsledky týchto meraní,
-    používať štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačnéprogramy.

 

Uplatnenie

Absolvent sa môže uplatniť v automobilovom priemysle. Je pripravený vo svojej profesii vykonávať aj samostatnú podnikateľskú činnosť a to pri výrobe, servise a opravách automobilov.

 

Učebný plán odboru autoopravár – elektrikár

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Akademické predmety

10,5

7,5

6

24

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

3

3

3

9

Etická výchova/Náboženská výchova

1

-

-

1

Občianska náuka

1

-

-

1

Fyzika

1

-

-

1

Matematika

-

1

1

2

Informatika

1

1

-

2

Telesná a športová výchova

2

1,5

1

4,5

Profesijné predmety

22,5

26,5

27

75

Ekonomika

1

1

1

3

Automobily

1

1

-

2

Technické kreslenie

1

-

-

1

Základy strojárstva

2

-

-

2

Strojárska technológia

1

-

-

1

Základy elektrotechniky

1,5

-

-

1,5

Elektronika

-

1,5

1,5

3

Elektropríslušenstvo

-

2,5

4

6,5

Elektrické merania

-

1,5

1

2,5

Diagnostika a opravy automobilov

-

1,5

2

3,5

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Spolu

33

34

33

100

Účelové kurzy

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

Telovýchovno-výcvikový kurz


Fotogaléria