strechár - DUÁL

Učebný odbor -  3684 H

Duálne vzdelávanie

 

Dĺžka štúdia

3 roky

Odbor určený pre

chlapcov

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Získané dokumenty

výučný list

vysvedčenie o záverečnej skúške

Dosiahnuté vzdelanie

stredné odborné vzdelanie

Charakteristika odboru

Učebný odbor pripravuje absolventov vykonávať všetky odborné činnosti súvisiace so strechou ako celkom. Absolvent má potrebné odborné vedomosti a  manuálne zručnosti súvisiace so strešnými nosnými konštrukciami, krytinami, izoláciami a výrobou, osadzovaním resp. montážou klampiarskych prvkov.

Zručnosti absolventa

Absolvent  vie aj:

-  zhotovovať  a montovať  nosné strešné konštrukcie,
-  vyrábať a osadzovať klampiarske výrobky,
-  zhotovovať debnenie a latovanie striech,
-  pripevňovať skladané krytiny z pálených a betónových škridiel, vláknitocementových šablón, vlnoviek, tvaroviek a platní,
-  pripevňovať krytiny zo sklolaminátu, plastov a plechov,
-  pokrývať asfaltovým šindľom a bridlicou, povlakovými a monolitickými krytinami,
-  zhotovovať nátery strešných konštrukcií,
-  opravovať poruchy na šikmých a plochých strechách.

 

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatneniev stavebných dodávateľských firmách pri realizácií a obnove bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb. Absolvent je po niekoľkomesačnej praxi pripravený samostatne vykonávať činnosti vyplývajúce z povolania pokrývač, stavebný tesár, stavebný klampiar a izolatér.

Učebný plán odboru strechár

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Akademické predmety

10,5

7,5

6

24

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

3

3

3

9

Etická výchova/Náboženská výchova

1

-

-

1

Občianska náuka

1

-

-

1

Fyzika

1

-

-

1

Matematika

-

1

1

2

Informatika

1

1

-

2

Telesná a športová výchova

2

1,5

1

4,5

Profesijné predmety

22,5

26,5

27

76

Ekonomika

1

1

1

3

Odborné kreslenie

1,5

2

2,5

6

Materiály

1

1

-

2

Technológia

2

3

4

9

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Voliteľné predmety

2

2

2

6

Stavebné konštrukcie

2

1

-

3

Prestavby budov

-

-

2

2

Suché technológie

-

1

-

1

Spolu

33

34

33

100

Účelové kurzy

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

kamon


Fotogaléria