stavebníctvo

Študijný odbor - 3659 L

 

Dĺžka štúdia 2 roky, denné štúdium
Odbor určený pre absolventov trojročných učebných odborov: murár, tesár, montér suchých stavieb, strechár, maliar, inštalatér, stolár, klampiar – stavebná výroba, kamenár, kachliar, izolatér, sklenár, podlahár, kominár
Podmienky prijatia do odboru úspešné vykonanie záverečnej skúšky, zdravotná spôsobilosť
Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška
Získané dokumenty o dosiahnutom vzdelaní vysvedčenie o maturitnej skúške, certifikát CENKROS plus – oceňovanie firmy KROS a.s.
Poskytnuté vzdlanie úplné stredné odborné vzdelanie ISCED-3A
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie) pomaturitné štúdium, bakalárske a následne inžinierske, prípadne magisterské štúdium na vysokých školách (vrátane vojenských) a univerzitách

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti z oblasti technicko-hospodárskych činností v oblasti stavebníctva. Príprava v odbore kladie dôraz na znalosti moderných spôsobov prípravy a realizácie stavieb, ktoré priamo nadväzujú na organizáciu a riadenie stavebnej výroby a riadenie výrobných kolektívov pri samotnej realizácii stavieb. Absolvent ovláda základy kreslenia stavebných výkresov v grafickom počítačovom programe AutoCAD a vie oceniť svoju prácu a výrobok v oceňovacom programe CENKROSplus. Žiaci počas štúdia okrem všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, fyzika, matematika, informatika, telesná a športová výchova) majú nosnú časť v odborných predmetoch (ekonomika a podnikanie, marketing, príprava stavieb, technológia stavieb, základy stavebnej mechaniky, grafické informačné systémy, geodézia, odborná prax).

Pracovné pozície, pre ktoré odbor pripravuje

V projekcii, pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, pri zhotovovaní a rekonštrukciách stavieb, pri výrobe a montáži prefabrikátov  ako  kvalifikovaný odborný pracovník, prípadne podnikateľ v oblasti stavebníctva, ...

Škola poskytuje

Vyučovanie v učebniach vybavených množstvom učebných pomôcok, demonštračných panelov, audio – vizuálnou technikou, telocvičňou a posilňovňou, stravovanie – školská jedáleň  a bufet, ubytovanie – školský internát, mimovyučovacie aktivity zabezpečujú záujmové krúžky, akcie žiackej školskej rady, realizovanie projektov v rámci SR a EÚ.

Termín podania prihlášok: do 31. mája 2017


Dokumenty na stiahnutie