inštalatér

Učebný odbor - 3678 H

 

Dĺžka štúdia

3 roky

Odbor určený pre

chlapcov

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Získané dokumenty

výučný list

vysvedčenie o záverečnej skúške

Dosiahnuté vzdelanie

stredné odborné vzdelanie

Charakteristika odboru

Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení. Počas prípravy na povolanie žiaci získavajú vedomosti a zručnosti pri spájaní rôznych materiálov zváraním, lepením a inými technikami, pri tvarovaní rozvodov, osadzovaní a pripájaní rôznych zariadení, vykonávaní skúšok tesnosti.

 

Zručnosti absolventa

Absolvent vie aj:

  • montovať vodovodné rozvody, klásť a spájať potrubie pre studenú a teplú vodu, kanalizačné potrubie,
  • inštalovať všetky druhy ohrievačov vody,
  • montovať ústredné vykurovanie, osadzovať vykurovacie telesá, expanzné nádoby,
  • montovať domové plynovody, vykonať skúšky tesnosti a reguláciu plynových spotrebičov.

 

Uplatnenie

Žiaci sú pripravovaní najmä na povolanie inštalatér, zvárač a vykonávanie niektorých činností potrubára, stavebného zámočníka, klampiara. Absolventi sa uplatňujú v stavebných firmách, v prevádzkach kotolní a výmenníkových staníc, v plynárenskom priemysle a v službách obyvateľom pri rekonštrukciách kúpeľní, bytových jadier, opravách alebo realizácii nových rozvodov vodovodov a kanalizácie. Vo svojej profesii môžu vykonávať samostatnú podnikateľskú činnosť.

 

Učebný plán odboru inštalatér

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Akademické predmety

10,5

7,5

6

24

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

3

3

3

9

Etická výchova/Náboženská výchova

1

-

-

1

Občianska náuka

1

-

-

1

Fyzika

1

-

-

1

Matematika

-

1

1

2

Informatika

1

1

-

2

Telesná a športová výchova

2

1,5

1

4,5

Profesijné predmety

22,5

25,5

27

75

Ekonomika

1

1

1

3

Stavebné konštrukcie

2

-

-

2

Materiály

1

1

-

2

Technológia

2

3

3

8

Vykurovanie

-

2

2

4

Suché technológie

-

1

-

1

Plynárenstvo

-

-

1,5

1,5

Odborné kreslenie

1,5

2,5

2

6

Odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

Telovýchovno-výcvikový kurz


Fotogaléria