podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor - 6403 L

Dĺžka štúdia 2 roky, denné štúdium
Odbor určený pre absolventov trojročných učebných odborov zameraných na služby
Podmienky prijatia do odboru úspešné vykonanie záverečnej skúšky, zdravotná spôsobilosť
Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška
Získané dokumenty o dosiahnutom vzdelaní vysvedčenie o maturitnej skúške, certifikáty z oblasti účtovníctva a podnikateľskej etiky
Poskytnuté vzdlanie úplné stredné odborné vzdelanie ISCED-3A
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie) pomaturitné štúdium, bakalárske a následne inžinierske, prípadne magisterské štúdium na vysokých školách a univerzitách

Študijný odbor je určený pre absolventov trojročných učebných odborov

Puškár, klampiar – strojárska výroba, klampiar – stavebná výroba, lakovník, hodinár, autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, autopravár – karosár, autopravár – lakovník, elektromechanik – silnoprúdová technika, elektromechanik – automatizačná technika, elektromechanik – telekomunikačná technika, elektromechanik – oznamovacia technika, elektromechanik – úžitková technika, operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky, operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov, mäsiar - lahôdkár, pekár, cukrár, cukrovinkár pečivár, cukrár pekár, tkáč, pletiar, krajčír – pánske odevy, krajčír – dámske odevy, remenár sedlár, kožušník, obuvník, stolár, čalúnnik, polygraf – grafik, polygraf – tlačiar, polygraf – knihár, murár, tesár, montér suchých stavieb, kamenár, kachliar, maliar, inštalatér, sklenár, podlahár, strechár, kominár, agromechanizátor – opravár, pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby, viazač – aranžér kvetín, záhradník, mechanizátor lesnej výroby, rybár, chovateľ – chov koní a jazdectvo, chovateľ – chov oviec, manikér – pedikér, čašník – servírka, kuchár, aranžér, fotograf, kaderník, predavač, technicko – administratívny pracovník, hostinský – hostinská, umelecký kováč a zámočník, zlatník a klenotník, umelecký štukatér, umelecký rezbár, umelecký stolár, umelecký čalúnnik a dekoratér, umelecký smaltér, umelecká vyšívačka, umelecká čipkárka, umelecký keramik, umelecký parochniar a maskér, umelecký krajčír.

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie. Žiaci počas štúdia okrem všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, fyzika, matematika, informatika, telesná a športová výchova) majú nosnú časť v odborných predmetoch (ekonomika, účtovníctvo, obchodná korešpondencia, marketing, manažment, psychológia práce, úvod do sveta práce, výpočtová technika, odborná prax).

Absolvent dokáže vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, je schopný viesť účtovnú agendu, má predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch  súkromného podnikania. Pozná riziká podnikania, je schopný posudzovať podnikateľské aktivity, zostaviť podnikateľský plán a zabezpečiť jeho realizáciu v praxi. Vie tvorivo uplatňovať manažérske postupy v práci s ľuďmi a využíva marketingový manažment.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

Absolvent je pripravený založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v oblasti remesiel a služieb alebo vykonávať funkciu manažéra strednej úrovne v podniku poskytujúcom služby, prípadne vo verejnej a štátnej službe ako ekonomický pracovník.

Škola poskytuje

Vyučovanie v učebniach vybavených množstvom učebných pomôcok, demonštračných panelov, audio – vizuálnou technikou, telocvičňou a posilňovňou, stravovanie – školská jedáleň  a bufet, ubytovanie – školský internát, mimovyučovacie aktivity zabezpečujú záujmové krúžky, akcie žiackej školskej rady, realizovanie projektov v rámci SR a EÚ.

Termín podania prihlášok: do 31. mája 2017


Dokumenty na stiahnutie