technicko-administratívny pracovník

Učebný odbor – 6475 H

 

Odbor určený pre

dievčatá a chlapcov

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Získané dokumenty

výučný list

vysvedčenie o záverečnej skúške

Dosiahnuté vzdelanie

stredné odborné vzdelanie

Charakteristika odboru

Cieľom učebného odboru je pripraviť kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú plniť úlohy pri výkone technicko-administratívnych prác. Absolvent ovláda obsluhu kancelárskej, reprografickej a výpočtovej techniky. Dostáva základy z ekonomiky, účtovníctva, legislatívy, informatiky, výpočtovej techniky a cudzích jazykov. Odbor je vhodný aj pre deti so zníženou pracovnou schopnosťou.

Zručnosti absolventa

Absolvent  vie aj:

-  písať na písacom stroji, osobnom počítači desaťprstovou hmatovou metódou,
-  spracovať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne administratívne hospodárske a ostatné písomnosti,
-  viesť jednoduché účtovníctvo a ovládať základy podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov,
-  obsluhovať zariadenia evidenčnej, oznamovacej, záznamovej, reprodukčnej a výpočtovej techniky,
-  aplikovať základné pracovné normy, základné ekonomické pojmy, legislatívu v oblasti občianskeho obchodného a rodinného práva.

Uplatnenie

Absolventi nachádzajú široké uplatnenie ako nižší technicko-hospodárski pracovníci v rôznych odvetviach národného hospodárstva: výrobe, stavebníctve, skladovom hospodárstve, ale i v obchode a v službách rôznych podnikateľských inštitúcií.

Učebný plán odboru technicko-administratívny pracovník

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Akademické predmety

11,5

8,5

7

27

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

Cvičenia zo slovenského jazyka

1

1

1

3

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

2

3

3

8

Cvičenia z cudzieho jazyka

1

-

-

1

Etická výchova/Náboženská výchova

1

-

-

1

Občianska náuka

1

-

-

1

Fyzika

1

-

-

1

Matematika

-

1

1

2

Informatika

1

-

-

1

Cvičenia z informatiky

-

1

-

1

Telesná a športová výchova

2

1,5

1

4,5

Profesijné predmety

21,5

24,5

26

72

Ekonomika

2

2

2

6

Úvod do sveta práce

-

1

-

1

Príprava a realizácia stavieb

-

-

1

1

Odborné kreslenie

1

-

-

1

Materiály

1

-

-

1

Stavebné konštrukcie

-

1

-

1

Účtovníctvo

-

3

2,5

5,5

Technika administratívy

2,5

-

-

2,5

Obchodná korešpondencia

-

2,5

1

3,5

Právna náuka

-

-

1

1

Marketing

-

-

1

1

Odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

Telovýchovno-výcvikový kurz


Fotogaléria