stolár

Učebný odbor - 3355 H 

 

Dĺžka štúdia

3 roky

Odbor určený pre

chlapcov

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Získané dokumenty

výučný list

vysvedčenie o záverečnej skúške

Dosiahnuté vzdelanie

stredné odborné vzdelanie

Charakteristika odboru

Učebný odbor poskytuje žiakovi vedomosti a poznatky o stavbe dreva, jeho vlastnostiach a použití, je pripravený pracovať na základných drevoobrábacích strojoch. Ovláda prácu s ručnými a mechanizovanými nástrojmi, vie zhotoviť jednoduché a po príslušnej praxi aj náročnejšie druhy nábytkárskych dielcov a výrobkov.

 

Zručnosti absolventa

Absolvent  vie aj:

-  rozpoznať dreviny, stavbu dreva a jeho vlastnosti, chyby dreva a jeho škodcov,
-  čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať materiály na výkresoch, rozmerať a rozkresliť jednotlivé druhy výrobkov,
-  obsluhovať a použiť drevoobrábacie stroje a zariadenia,
-  zvoliť vhodný materiál, opracovať drevo a zhotoviť jednoduchý nábytkársky výrobok aj s jeho montážou,
-  vykonať jednoduché sklenárske práce.

 

Uplatnenie

Absolventi sú pripravení uplatniť sa v individuálnej, ale aj sériovej výrobe nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dreva. Môže samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v oblasti spracúvania dreva a drevných materiálov, v oblasti výroby a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií, ich údržby a obnovy.

 

Učebný plán odboru stolár

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Akademické predmety

10,5

7,5

6

24

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

3

3

3

9

Etická výchova/Náboženská výchova

1

-

-

1

Občianska náuka

1

-

-

1

Ekológia

1

-

-

1

Matematika

-

1

1

2

Informatika

1

1

-

2

Telesná a športová výchova

2

1,5

1

4,5

Profesijné predmety

22,5

25,5

27

75

Ekonomika

1

1

1

3

Odborné kreslenie

2

2,5

2

6,5

Materiály

1,5

2

1,5

5

Technológia

2

3

3

8

Odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Voliteľné predmety

1

2

2

5

Výrobné zariadenia

1

2

2

5

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

Telovýchovno-výcvikový kurz


Fotogaléria