autoopravár - mechanik - DUÁL

Učebný odbor - 2487 H 01

Duálne vzdelávanie

Dĺžka štúdia

3 roky

Odbor určený pre

chlapcov a dievčatá

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Získané dokumenty

výučný list

vysvedčenie o záverečnej skúške

Dosiahnuté vzdelanie

stredné odborné vzdelanie

Charakteristika odboru

Praktická výučba je zameraná na opravu cestných motorových vozidiel a ich funkčných celkov, vykonávanie demontáží, kontrol a opravy jednotlivých častí a ich spätnú montáž. Žiaci vykonávajú funkčné kontroly po vykonaných opravách. Učia sa používať a obsluhovať diagnostické zariadenia pre kontrolu technického stavu motorových vozidiel a ich častí.

 

Zručnosti absolventa

Absolvent vie aj:

-    identifikovať základné poruchy na základe skúšobnej jazdy a testov,
-    používať štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla podľa technickej dokumentácie výrobcu,
-    diagnostikovať a prevádzať bežné opravy automobilov,
-    pracovať so štandardným a mechanizovaným náradím používaným pri opravách,
-    pracovať na montážach a demontážach rozoberateľných spojov, zostáv, podzostáv a častí automobilov,
-    obsluhovať základné prístroje a zariadenia používaných v autoopravárenstve.

 

Uplatnenie

Absolvent sa môže uplatniť v automobilovom priemysle. Je pripravený vo svojej profesii vykonávať aj samostatnú podnikateľskú činnosť a to pri výrobe, servise a opravách automobilov.

 

Učebný plán odboru autoopravár – mechanik

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

 v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Akademické predmety

10,5

7,5

6

24

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

3

3

3

9

Etická výchova/Náboženská výchova

1

-

-

1

Občianska náuka

1

-

-

1

Fyzika

1

-

-

1

Matematika

-

1

1

2

Informatika

1

1

-

2

Telesná a športová výchova

2

1,5

1

4,5

Profesijné predmety

22,5

26,5

27

76

Ekonomika

1

1

1

3

Elektrotechnika

-

2

2,5

4,5

Základy elektrotechniky

1,5

-

-

1,5

Technické kreslenie

1

-

-

1

Základy strojárstva

2

-

-

2

Strojárska technológia

1

-

-

1

Automobily

1

3

3

7

Diagnostika a opravy automobilov

-

3

3

6

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Spolu

33

34

33

100

Účelové kurzy

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

Telovýchovno-výcvikový kurz


Fotogaléria