Erasmus+ 2017-2019

Networking of schools as a way towards a common solution to support pupils in education 

(Sieťovanie škôl ako cesta k spoločným riešeniam podpory žiakov vo vzdelávaní)

 

Program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport podporovaného Európskou úniou.

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

vlajky

Akcia – Strategické partnerstvá/Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl

Trvanie projektu: 01.09.2017 – 28.02.2019

Partneri projektu:

  • SŠ technická Most, Česká republika – koordinátor projektu
  • SOŠ Považská Bystrica, Slovenská republika
  • Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, Piazza Armerina, Taliansko
  • Liceul tehnologic Aurel Vlaicu, Cluj-Napoca, Rumunsko

Projekt sa venuje pálčivým problémom súčasného vzdelávania na stredných školách, ktorými sú predčasné ukončovanie školskej dochádzky a nezáujem žiakov o remeselné odbory či technické profesie. Ide o témy, ktorým sa venuje pozornosť aj zo strany Európskej Komisie.

Cieľom projektu je vytvoriť spoločný medzinárodný priestor pre  pomoc školám k hľadaniu a zdieľaniu iných, nových efektívnych spôsobov, metód a užívaných nástrojov k riešeniu problematiky predčasného ukončovania školskej dochádzky v sekundárnom vzdelávaní a zníženého záujmu o obory technického charakteru.

Do projektu sú zapojení vybratí pedagógovia partnerských škôl, ktorí zhromažďujú a spracovávajú svoje poznatky, skúsenosti i získané informácie v témach, rozdelených do 4 modulov:

  • Postupy, prístupy a školské národné stratégie v oblasti riešenia problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky.
  • Doterajšie postupy a prístupy pri oslovovaní žiakov základných škôl pre voľbu ďalších smerov ich sekundárneho vzdelávania s dôrazom na voľbu technických odborov, spolupráca s rodičmi.
  • Doterajšie používané učebné metódy a postupy k udržaniu záujmu študenta o štúdium zvoleného odboru - holistický prístup verzus serialistické učenie, používanie inovačných metód výučby.
  • Doterajšie postupy, prístupy k identifikácii a zvládaniu študentov ohrozených predčasným ukončením školskej dochádzky.

Na medzinárodných workshopoch, ktoré sa budú konať v každej zúčastnenej krajine, pracovný tím hosťujúcej školy bude prezentovať zozbierané poznatky a skúsenosti a podelí sa s nimi s ostatnými školami. Výstupom projektu bude ucelený dokument zahrňujúci pozitívne skúsenosti, návrhy a riešenia daných tém všetkých štyroch partnerských krajín.

1. pracovné medzinárodné stretnutie

04. – 08. 12. 2017 – SOŠ Považská Bystrica, Slovenská republika

2. pracovné medzinárodné stretnutie

19. – 23. 03. 2018 – Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, Piazza Armerina, Taliansko

3. pracovné medzinárodné stretnutie

01. - 05. 10. 2018 - Liceul tehnologic Aurel Vlaicu, Cluj-Napoca, Rumunsko

4. pracovné medzinárodné stretnutie

03. - 07. 12. 2018 - SŠ technická Most, Česká republika