Memorandum o spolupráci

9. marca 2015 bolo v priestoroch školy podpísané Memorandum o spolupráci, ktoré je vyústením doterajšej vzájomnej spolupráce a podpory v oblasti odborného vzdelávania a prípravy medzi našou školou a významnými zamestnávateľmi regiónu Považia.

Memorandum o spolupráci zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu s využitím vedomostí a skúseností všetkých účastníkov s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Spoločným záujmom všetkých účastníkov Memoranda o spolupráci je podpora a rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov našej školy.

Účastníci memoranda o spolupráci vyhlasujú, že budú efektívne rozvíjať spoluprácu a podporu najmä v oblastiach:

  • identifikácia vzdelávacích potrieb zamestnávateľov,
  • tvorba školských vzdelávacích programov,
  • zaraďovanie nových, resp. inovovanie učebných a študijných odborov,
  • maturitné skúšky,
  • organizácia a zabezpečovanie odbornej praxe študentov,
  • nábor žiakov základných škôl,
  • materiálno-technické zabezpečenie,
  • ďalšie vzdelávanie,
  • aktivity na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy.

Memorandum o spolupráci podpísali:


Fotogaléria

Video

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu s využitím vedomostí a skúseností všetkých účastníkov s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Spoločným záujmom všetkých účastníkov Memoranda o spolupráci je podpora a rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov našej školy.