Prvých 25 prvákov získalo krajské štipendium

Po ukončení hodnotenia prvého polroka šk. roku 2022/23 si 25 žiakov našej školy prevezme krajské štipendium. Celková suma, o ktorú si žiaci prilepšia je 250 € za polrok.

Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol o poskytovaní štipendia pre žiakov, ktorí nastúpia od šk. roku 2022/2023 do 1. ročníka na nedostatkové odbory vzdelávania a budú študovať v odboroch, ktoré sú potrebné na trhu práce .

Z nedostatkových odborov určených Trenčianskym samosprávnym krajom naša škola vyučuje 1 študijný a 4 učebné odbory

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení,
3355 H stolár,
3661 H murár,
3678 H inštalatér,
3684 H strechár.

Výška krajského štipendia v závislosti od ročníka:
1. ročník 50 eur/mesiac
2. ročník 40 eur/mesiac
3. ročník 30 eur/mesiac

Podmienkami na priznanie krajského štipendia žiakovi sú:

1. nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky zo správania ani uložené výchovné opatrenie riaditeľom školy.

2. nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú
absenciu.

3. dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení do 2,75 vrátane.