Ocenenia pedagógom a zamestnancom školy

Malá medaila svätého Gorazda udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Anne Bartoňovej za dlhoročnú riadiacu prácu v oblasti odborného školstva, marec 2014

Malá medaila svätého Gorazda udelená Ministerstvom školstva SR PhDr. Anne Bartoňovej za výrazný podiel na rozvoji odborného školstva v stavebníctve a šírenie jeho dobrého mena v zahraničí, marec 2006

Čestné uznanie udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Emílii Možutíkovej za iniciatívnu prácu v oblasti výživy detí a mládeže v školskom stravovaní, marec 2011

Ďakovný list udelený Ministerstvom školstva SR PhDr. Anne Bartoňovej za aktívnu prácu a výrazné úspechy vo výchove učňovskej mládeže, marec 2002

Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja udelený Trenčianskym samosprávnym krajom Ing. Carmen Scholzovej, učiteľke odborných predmetov, za dlhoročnú pedagogickú prácu, ktorou prispela k všestrannému rozvoju mladých ľudí v Trenčianskom kraji. Ocenenie získala pri príležitosti Dňa učiteľov, marec 2013

Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja udelený Trenčianskym samosprávnym krajom Félixovi Adamcovi, majstrovi odbornej výchovy, pri príležitosti Dňa učiteľov, marec 2012

Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja udelený Trenčianskym samosprávnym krajom Bc. Štefanovi Kubišovi pri príležitosti Dňa učiteľov, marec 2010

Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja udelený Trenčianskym samosprávnym krajom PhDr. Anne Bartoňovej pri príležitosti 35. výročia založenia školy za dlhoročnú obetavú riadiacu prácu, december 2009

Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja udelený Trenčianskym samosprávnym krajom Ing. Ľubici Trepáčovej, Bc. Ladislavovi Kubíkovi a Emílii Možutíkovej pri príležitosti 35. výročia založenia školy za dlhoročnú obetavú prácu, december 2009

Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja udelený Trenčianskym samosprávnym krajom Janke Kohútovej pri príležitosti Dňa učiteľov, za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu, ktorou prispieva k všestrannému rozvoju osobnosti mladých ľudí v Trenčianskom kraji, apríl 2008

Plaketa J. A. Komenského udelená Obvodným úradom Trenčín Ing. Ľubici Trepáčovej, zástupkyni riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti školstva. Ocenenie získala pri príležitosti Dňa učiteľov, apríl 2013

Ďakovný list prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne Mgr. Jánovi Tomáškovi pri príležitosti Dňa učiteľov, marec 2010

Ďakovný list prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne - Talent Trenčianskeho kraja Ladislavovi Vráblovi za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní talentovaných detí a mládeže, jún 2009

Ďakovný list prednostu Krajského školského úradu - Talent Trenčianskeho kraja Pavlovi Dúbravkovi za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní talentovaných detí a mládeže, jún 2008

Ďakovný list udelený mestom Považská Bystrica Jozefovi Šajtlavovi pri príležitosti Dňa učiteľov za dlhoročnú obetavú prácu v odbornom školstve, marec 2010

Ďakovný list udelený mestom Považská Bystrica Ing. Ľubici Trepáčovej pri príležitosti Dňa učiteľov za dlhoročnú obetavú prácu v odbornom školstve, marec 2009

Ďakovný list udelený mestom Považská Bystrica PhDr. Anne Bartoňovej pri príležitosti Dňa učiteľov za dlhodobé vynikajúce výsledky v riadiacej a pedagogickej práci a vzornú reprezentáciu mesta na celoslovenských súťažiach, marec 2008

Ocenenia žiakom školy

Pamätný list svätého Gorazda udelený Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jánovi Grepiniakovi pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie 1. miesta na troch medzinárodných súťažiach remeselných a odborných zručností, november 2012

Pamätný list svätého Gorazda udelený Ministerstvom školstva SR Mariánovi Bacharovi pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za mimoriadne študijné výsledky a úspechy v domácich i zahraničných odborných súťažiach v stavebníctve, november 2005

Pamätný list svätého Gorazda udelený Ministerstvom školstva SR Tomášovi Valáškovi pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za dosiahnuté úspechy na majstrovstvách Európy v rybolovnej technike, november 2004

Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja  udelený Trenčianskym samosprávnym krajom Jurajovi Letkovi, za významnú reprezentáciu školy a Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vedomostných a športových súťažiach, apríl 2008

Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja udelený Trenčianskym samosprávnym krajom Petrovi Michalcovi, za významnú reprezentáciu školy a Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vedomostných a športových súťažiach, apríl 2008

Talent Trenčianskeho kraja, ocenenie prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne Radoslavovi Sekovi za vynikajúcu reprezentáciu Trenčianskeho kraja v celoslovenských a medzinárodných súťažiach v zručnosti žiakov odboru inštalatér, jún 2011

Talent Trenčianskeho kraja, ocenenie prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne Pavlovi Gombárovi a Miroslavovi Tvarožkovi za vynikajúcu reprezentáciu Trenčianskeho kraja v medzinárodnej súťaži v zručnosti žiakov SOŠ v strechárskych remeslách, jún 2009

Talent Trenčianskeho kraja, ocenenie prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne Tomášovi Adamčíkovi, jún 2008

Titul Mladý talent Považskej Bystrice udelený Nadáciou podnikateľských subjektov v Považskej Bystrici Andrejovi Mračníkovi v kategórii Prírodné vedy, jún 2012

Titul Mladý talent Považskej Bystrice udelený Nadáciou podnikateľských subjektov v Považskej Bystrici Patrikovi Pšuríkovi v kategórii Hudobno-tanečné umenie, jún 2012

Pamätný list udelený mestom Považská Bystrica  Pavlovi Lučanovi a Petrovi Milovi pri príležitosti Dní mesta za 1. miesto na medzinárodnej súťaži zručnosti For Arch Praha v odbore obkladač, jún 2010

Pamätný list udelený mestom Považská Bystrica Tomášovi Adamčíkovi pri príležitosti Dní mesta za 1. miesto v medzinárodnej súťaži odborných zručností „Učeň inštalatér“ v Brne, jún 2008

Pamätná plaketa udelená primátorom mesta Považská Bystrica Michalovi Čelkovi a Andrejovi Mračníkovi pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, november 2012

Pamätná plaketa udelená primátorom mesta Považská Bystrica Miroslave Šebestovej a Marekovi Cupanovi,  pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, november 2011

Ocenenia škole

Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za tvorivý prínos udelená škole v rámci prezentačnej výstavy stredných škôl Stredoškolák v Trenčíne, november 2012

Ďakovný list udelený predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Strednej odbornej škole Považská Bystrica za významnú reprezentáciu školy a Trenčianskeho samosprávneho kraja na celoštátnej výstave Mladý tvorca 2009, apríl 2009

Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja udelený Trenčianskym samosprávnym krajom Strednému odbornému učilišťu stavebnému Považská Bystrica za významnú reprezentáciu školy a Trenčianskeho samosprávneho kraja na celoštátnej výstave Mladý tvorca 2008, apríl 2008

Najkrajší výstavný stánok Trenčianskeho samosprávneho kraja, ocenenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja  Strednému odbornému učilišťu stavebnému Považská Bystrica  na výstave Mladý tvorca 2008 v Nitre, apríl 2008

Cena za najlepšiu expozíciu člena Združenia pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania udelená prezidentom Združenia na celoštátnej prezentačnej výstave stredných škôl Mladý tvorca 2012 v Nitre, apríl 2012

Čestné uznanie udelené Ministerstvom hospodárstva SR za účasť školy na výstave Mladý tvorca 2013, celoštátnej prezentačnej výstave stredných škôl v Nitre, apríl 2013

Diplom udelený Ministerstvom hospodárstva SRza účasť školy na výstave Mladý tvorca 2012 v Nitre,celoštátnej prezentačnej výstave stredných škôl v Nitre, apríl 2012

Čestné uznanie udelené Ministerstvom hospodárstva SR za účasť školy na výstave Mladý tvorca 2011, celoštátnej prezentačnej výstave stredných škôl v Nitre, apríl 2011

Čestné uznanie udelené Ministerstvom hospodárstva SR za účasť školy na výstave Mladý tvorca 2010, celoštátnej prezentačnej výstave stredných škôl v Nitre, apríl 2010

Diplom udelený Ministerstvom hospodárstva SR za úspešnú účasť školy v súťaži TOP výrobok v kategórii drevospracujúca výroba za Univerzálne rebriny na cvičenie v rámci výstavy Mladý tvorca 2009 v Nitre, apríl 2009

Čestné uznanie udelené Ministerstvom hospodárstva SR za účasť školy na výstave Mladý tvorca 2009, celoštátnej prezentačnej výstave stredných škôl v Nitre, apríl 2009

Čestné uznanie udelené Ministerstvom hospodárstva SR za účasť školy na výstave Mladý tvorca 2008, celoštátnej prezentačnej výstave stredných škôl v Nitre, apríl 2008

Certifikát udelený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania za účasť na 16. ročníku školskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných škôl JUVYR 2007