Prehľad

gr pre vzd a kult

Leonardo da Vinci - Mobilita, Program celoživotného vzdelávania, 2014

Projekt SPŠ stavební Valašské Meziříčí. V projekte plnila naša škola funkciu partnera ako prijímajúca organizácia. Počas dvoch týždňov absolvovalo 10 žiakov z Českej republiky v priestoroch našej školy odbornú stáž, zameranú na oblasť práce so sadrokartónom a jeho využitie v stavebníctve.

gr pre vzd a kult

Leonardo da Vinci - Mobilita, Program celoživotného vzdelávania, 2012

Projekt v rámci mobilného podprogramu Leonardo da Vinci Programu celoživotného vzdelávania podporovaného Európskym spoločenstvom. Hlavnou aktivitou bola 2-týždňová odborná stáž 12. žiakov odborov mechanik stavebnoinštalačných zariadení a inštalatér v Českej republike. Partnerom projektu a prijímajúcou organizáciou bola Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g.

gr pre vzd a kult

Leonardo da Vinci - Mobilita, Program celoživotného vzdelávania, 2012

Projekt SPŠ stavební Valašské Meziříčí. V projekte plnila naša škola funkciu partnera ako prijímajúca organizácia. Počas dvoch týždňov absolvovalo 10 žiakov z Českej republiky v priestoroch našej školy odbornú stáž, zameranú na oblasť práce so sadrokartónom a jeho využitie v stavebníctve.

gr pre vzd a kult

Leonardo da Vinci - Mobilita, Program celoživotného vzdelávania, 2011

Projekt v rámci mobilného podprogramu Leonardo da Vinci Programu celoživotného vzdelávania podporovaného Európskym spoločenstvom. Hlavnou aktivitou bola 2-týždňová odborná stáž 12. žiakov odboru autoopravár-mechanik a autoopravár-elektrikár v Českej republike. Partnerom projektu a prijímajúcou organizáciou bola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471.

ib

XENOS, 2008

Projekt realizovaný vzdelávacím centrom Internationale Bund Bildungszentrum Jena, Nemecko, v ktorom naša škola participovala ako zahraničný partner. Hlavnou aktivitou bola odborná stáž žiakov z Nemecka v našej škole. Zoznamovali sa s technologickými postupmi v odboroch stolár, maliar a montér suchých stavieb.

ib

Kinder -und Jugendplans - KJP, 2007

Projekt realizovaný vzdelávacím centrom Internationale Bund Bildungszentrum Jena (IB BZ Jena) a zastrešovaný Spolkovým ministerstvom rodiny, na ktorom naša škola participovala ako zahraničný partner. Hlavnými aktivitami projektu bola obojstranná odborná stáž žiakov odboru stolár, so zameraním na nové technológie a postupy v drevárskej výrobe.

ib

DPJW (Deutsch – Polnische Jugendwerk), 2007

Trilaterálny projekt (Nemecko-Poľsko-Slovensko) realizovaný vzdelávacím centrom Internationale Bund Bildungszentrum Jena, Nemecko, v ktorom naša škola participovala ako zahraničný partner projektu. V jeho rámci sa 10 našich žiakov spolu so študentami z Poľska zúčastnilo odbornej stáže v nemeckej Jene.

gr pre vzd a kult

Leonardo da Vinci - Mobilita, Program celoživotného vzdelávania, 2004

Projekt Nové trendy a technológie pri úprave interiérov v učebných odboroch maliar a stolár. V rámci mobilného podprogramu Leonardo da Vinci Programu celoživotného vzdelávania podporovaného Európskym spoločenstvom sa zrealizovali dve mesačné odborné stáže žiakov školy vo vzdelávacom centre IB Bildungszentrum Jena v Nemecku. Aktivity boli zamerané na získanie odborných zručností v nových technológiách odboru maliar a stolár a zdokonalenie jazykových schopností.

gr pre vzd a kult

Leonardo da Vinci - Mobilita, Program celoživotného vzdelávania, 2003

Projekt Progresívne metódy v oblasti suchej výstavby so zameraním na štukatértvo. V rámci mobilného podprogramu Leonardo da Vinci Programu celoživotného vzdelávania podporovaného Európskym spoločenstvom sa zrealizovala odborná stáž žiakov školy vo vzdelávacom centre BBZM Magdeburg v Nemecku. Aktivity 3-týždňovej stáže boli zamerané na oboznámenie sa s novými trendmi v suchej výstavbe, získanie odborných zručností v nových technológiách a zlepšenie jazykovej zdatnosti žiakov školy.

gersvk

Rozvoj transfercentier pre inovačné technológie v kvalifikačnom vzdelávaní  pre stavebníctvo - TZIT, 1994-1999

Projekt TZIT vznikol na základe dohody medzi zástupcami Ministerstva školstva SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva pre vedu a vývoj SRN. Výstupmi projektu bolo dobudovanie dielní praktického vyučovania, v ktorých vzniká nadregionálne centrum vzdelávania v oblasti stavebníctva a experimentálne overovanie nového učebného odboru montér suchých stavieb. Projekt pokračoval transferom vedomostí a skúseností v oblasti výučby montérov suchých stavieb prostredníctvom našich učiteľov a majstrov odbornej výchovy do Poľska.

gersvk

CAD centrum, 1992-1994

V rokoch 1992-1994 sa na našej škole realizoval medzivládny Slovensko-Nemecký projekt CAD centra. Bol zameraný na vytvorenie centra pre výučbu projektovania v stavebníctve pomocou počítačovej techniky v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou BBZ Kolín. Jeho praktickým vyústením bolo v roku 1994 otvorenie modelového školiaceho strediska CAD systému.