LdV Kyjov 2011

gr pre vzd a kult

 

"Moderné technológie v učebnom odbore autoopravár"

Projekt realizovaný v rámci mobilitného programu Leonardo da Vinci, ktorý je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania.

PARTNERI PROJEKTU

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovenská republika

a

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Česká republika

CIELE PROJEKTU A DÔVODY JEHO REALIZÁCIE

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť odborné a praktické kompetencie žiakov v počiatočnej odbornej príprave a posilniť inovačné snahy vo vzdelávacom procese. Projektom sme zároveň sledovali nadviazanie užších pracovných a odborných kontaktov so školou podobného zamerania v zahraničí, ako aj získanie nových poznatkov, ktoré by sme mohli aplikovať do odborného vzdelávania v našej škole. Nemenej dôležitým cieľom, ktorý sme projektom sledovali, bolo aj spoznanie kultúry a zvykov v susednej krajine. Zo sociálneho hľadiska bol nemenej zaujímavý aj dvojtýždňový pobyt mimo rodiny v inej krajine.
Automobilový priemysel patrí medzi nosné odvetvia slovenského hospodárstva. Po kvalifikovanej pracovnej sile v tomto odvetví je dopyt zo strany zamestnávateľov. S výučbou autoopravárenských odborov máme už 30 ročnú skúsenosť. Od roku 1979 sa na našej škole vyučoval odbor mechanik opravár cestných motorových vozidiel nasledovaný odborom autoelektrikár a neskôr autoopravár mechanik a autoopravár - elektrikár. Naším cieľom je zodpovedne pripravovať žiakov na ich vstup do pracovného procesu. Už počas štúdia vytvoriť také podmienky, ktoré by im umožnili spoznať aj prax v iných častiach Európy, aby v procese prípravy na budúce povolanie získali návyky a skúsenosti využiteľné vo svojej budúcej odbornej praxi a mohli sa tým ľahšie uplatniť na trhu práce. Vyššie spomínané aspekty nás viedli k príprave odbornej stáže žiakov učebného odboru autoopravár v partnerskej strednej škole v Českej republike, ktorá má bohaté, už 43 ročné skúsenosti s výučbou autoopravárenských odborov a v rámci česko-nemeckého projektu je vybavená modernou diagnostickou technikou a zariadeniami. Hoci podľa záverov štátnej školskej inšpekcie patríme medzi 4 školy na Slovensku s najlepším materiálnym vybavením autoopravárenských odborov, stále pociťujeme absenciu modernej diagnostickej techniky a ďalších zariadení, používaných v podnikoch neustále sa rozvíjajúceho automobilového priemyslu. A práve tieto podmienky sme našli v partnerskej škole.

ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ

Zahraničná mobilita sa zrealizovala 3. - 16. apríla 2011. 2-týždňového pobytu v partnerskej škole sa zúčastnilo 12 žiakov učebných odborov autoopravár - mechanik a autoopravár - elektrikár. Žiaci získali nielen teoretické vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti a skúsenosti v práci s modernou technikou automobilového zamerania.

Systém odbornej prípravy pozostával z teoretickej časti, na ktorú vzápätí nadväzovala praktická časť. Teoretická príprava sa realizovala v odbornej učebni vybavenej modernou didaktickou technikou a názornými simulačnými panelmi. Odborná prax sa vykonávala v dielňach praktického vyučovania. Mentorstvo zabezpečovali pedagogickí zamestnanci prijímajúcej strany. Partner projektu pripravil pre našich žiakov odbornú príručku, v ktorej boli spracované základné poznatky z preberaných tém. Úroveň osvojovania nadobúdaných odborných kompetencií bola v priebehu stáže monitorovaná vypracovanými testovacími hárkami.

Témy prebraté počas stáže korešpondovali s odborným obsahom v návrhu projektu. Žiaci sa počas stáže oboznámili s novými technológiami a pracovali so zariadeniami, ktorými naša škola nie je vybavená. Odbornou náplňou zahraničnej stáže boli nasledujúce oblasti:

  • vstrekovanie zážihových motorov,
  • diagnostika riadenia spaľovacích motorov,
  • klimatizácia,
  • geometria náprav,
  • brzdové systémy, ABS.

V rámci dvoch týždňov sa účastníci mobility oboznámili s prostredím školy, jej materiálovým vybavením, prostriedkami, ktoré majú žiaci tamojšej školy v rámci výchovno-vyučovacieho procesu k dispozícii. Spoznali podmienky života žiakov ubytovaných v školskom internáte. Našim žiakom boli vytvorené veľmi kvalitné podmienky pre rôznorodé športové vyžitie – mali k dispozícii stolný tenis, posilňovňu, telocvičňu, bowling, ihrisko s umelým povrchom. V priestoroch internátu mali možnosť využívať spoločenskú miestnosť s TV a videom, knižnicu, počítačovú miestnosť.

Partnerská škola zabezpečila a zorganizovala pre žiakov bohatý kultúrny program. Na úvod pobytu to bola prehliadku mesta Kyjov spojená s výkladom sprievodcu a návšteva tamojšieho Vlastivedného múzea. Počas víkendu boli zorganizované celodenné výlety, ktorých súčasťou bola návšteva Technického múzea v Brne, priepasti Macocha spojená s prehliadkou Punkevní jaskyne. V nedeľu to bola návšteva a prehliadka hradu Buchlov a zámku Milotice.

EUROPASS - MOBILITY

Na zdokumentovanie v zahraničí získaných odborných kompetencií sme požiadali Národné stredisko pre Europass o registráciu účastníkov mobility. Bolo vystavených dvanásť dokumentov Europass – Mobility, v ktorých sú uvedené všetky odborné zručnosti a kompetencie, ktoré žiaci počas stáže nadobudli. Obaja partneri v projekte svojimi podpismi potvrdili platnosť dokumentu. Europass - Mobility je celoeurópskym dokladom o absolvovaní zahraničnej odbornej stáže v krajine Európskej únie. Dokumenty boli žiakom slávnostne odovzdané na zhromaždení pri príležitosti ukončenia projektu.