Škola ponúka

 • možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania,
 • motivačné prospechové štipendium,
 • motivačné štipendiá v nedostatkových odboroch,
 • odmeňovanie vyznamenaných žiakov a reprezentantov školy,
 • multimediálne odborné učebne vybavené didaktickou a digitálnou technikou,
 • učebne odborného výcviku vybavené pracovnými pomôckami a zariadeniami podľa požiadaviek EÚ,
 • možnosť získať odborné certifikáty renomovaných stavebných firiem,
 • zapájanie sa do medzinárodných projektov, účasť na odborných stážach v zahraničí,
 • pravidelnú účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach na Slovensku a v zahraničí v rôznych odboroch,
 • exkurzie na Autosalón Nitra a Bratislava, stavebný veľtrh CONECO Bratislava...,
 • športové súťaže – stolný tenis, futbal, florbal, volejbal...,
 • veľkú a malú telocvičňu,
 • možnosť celodennej stravy v školskej jedálni,
 • možnosť ubytovania v Školskom internáte,
 • práce v rôznych záujmových krúžkoch,
 • výhodnú polohu školy v centre mesta.