Štipendiá v školskom roku 2022/2023

Štipendiá v školskom roku 2022/2023  www.cvtisr.sk

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2022/2023 je:

a) 53,52 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50% výšky životného minima,
b) 37,47 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35% výšky životného minima,
c) 26,76 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 vo výške 25% výšky životného minima.

Ak žiak spĺňa kritériá podľa § 30 ods. 1 písm.a) alebo písm.b) a je hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že celkové hodnotenie žiaka za predchádzajúci polrok je prospel.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
V školskom roku 2022/2023 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:
234,42 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
163,53 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
107,03 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského vyučovania a  na základe písomnej žiadosti podanej plnoletým žiakom, zákonným zástupcom neplnoletého žiaka alebo zástupcom zariadenia riaditeľovi školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),
b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Štipendium sa poskytuje v období  školského vyučovania - §149 ods. (2) . V posledných ročníkoch stredných škôl sa štipendium vypláca naposledy za mesiac, v ktorom prestane byť žiakom strednej školy.

Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť nižšie.

 

Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi, a to podľa toho, či sa rodina nachádza v  hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

A) Hmotná núdza

 • potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
 • vysvedčenie za posledný polrok

B) Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2021:

 • príjem (otca, matky) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus, alebo príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti
 • doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
 • doklad z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,
 • doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,
 • doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
 • doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),
 • doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,
 • rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),
 • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
 • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
 • vysvedčenie za posledný polrok.

Žiadosti s potrebnými dokladmi vybavuje: Suchá Soňa – tel. 042/4323766, e-mail.: sospb@sospb.edu.sk.

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu školského roka s potrebnými dokladmi a s aktuálnym dátumom na dokladoch, v ktorom mesiaci sa o štipendium žiada. Štipendium sa priznáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom žiak o štipendium požiadal a splnil podmienky pre priznanie štipendia. Riaditeľ školy nemôže priznať štipendium žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený(§ 149,písm.7) a žiakovi, ktorý opakuje ročník pre neprospech.  


Dokumenty na stiahnutie