operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Študijný odbor – 3341 K

 

Dĺžka štúdia

4 roky

Odbor určený pre

chlapcov

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Získané dokumenty

vysvedčenie o maturitnej skúške

výučný list

Dosiahnuté vzdelanie

úplné stredné odborné vzdelanie

Zručnosti absolventa

Absolvent vie aj:

  • používať odbornú terminológiu, uplatňovať zásady normalizácie, pracovať s výkresmi a vypracovať komplexnú technickú dokumentáciu,
  • rozoznať drevo, spôsoby jeho uskladnenia a ošetrovania, vypočítať spotrebu materiálu, kalkuláciu výrobných nákladov a cenu výrobku,
  • vybrať vhodné materiály, vypracovať technologické postupy výroby, zhotovovať jednoduché výrobky a konštrukcie v drevárskej a nábytkárskej výrobe,
  • vykonávať činnosti v oblasti výrobnej kontroly, navrhnúť vhodné spôsoby dopravy a montáže výrobkov,
  • poznať a používať základné ekonomické pojmy, využívať právne normy v podnikaní v svojom odbore,
  • využívať dostupné softvérové vybavenie a informačné technológie pri riešení praktických úloh,
  • dodržiavať základné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • byť schopný zaistiť odstránenie výrobných chýb a možných výrobných rizík v drevárskej a nábytkárskej výrobe,
  • načrtnúť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia,
  • postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami.

 

Uplatnenie

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom a so skladovým hospodárstvom. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje ďalej sa vzdelávať, pokračovať v štúdiu na technickej vysokej škole, v praxi používať racionálne metódy technika, využívať odborné manuálne zručnosti a uplatňovať získané environmentálne vedomosti vo svojej práci.

 

Učebný plán odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Akademické predmety

19

19

14

12

64

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

4

4

16

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

4

4

4

4

16

Etická výchova/Náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika

1

1

1

-

3

Matematika

3

3

2

2

10

Informatika

2

2

-

-

4

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Profesijné predmety

14

12

19

17

62

Ekonomika

-

-

1

1

2

Technológia

2

2

2

3

9

Odborné kreslenie

2

-

-

-

2

Materiály

2

-

-

1

3

Výrobné zariadenia

2

-

-

-

2

Konštrukčné cvičenia

-

1

2

3

6

Odborný výcvik

6

9

14

9

38

Voliteľné predmety 

0

2

0

4

6

Drevárske stroje

-

2

-

1

3

Čalúnnická výroba

-

-

-

3

3

Spolu

33

33

33

33

132

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz