montér suchých stavieb

Učebný odbor – 3668 H

 

Dĺžka štúdia

3 roky

Odbor určený pre

chlapcov

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Získané dokumenty

výučný list

vysvedčenie o záverečnej skúške

Dosiahnuté vzdelanie

stredné odborné vzdelanie

Charakteristika odboru

Učebný odbor pripravuje žiakov na vykonávanie odborných činností, súvisiacich s úpravou interiérov a montážou ľahkých stavebných konštrukcií v bytových, občianskych, priemyselných objektoch. Žiak získa ucelený prehľad o úlohe suchých technológií v stavebníctve. Oboznámi sa s technológiami používanými pri zhotovovaní nosných konštrukcií z dreva a kovových profilov pre sadrokartónové konštrukcie.

 

Zručnosti absolventa

Absolvent vie aj:

-   zhotoviť montáž obkladov stien a suchú podlahu zo sadrokartónových dosiek a ich povrchovú úpravu,
-   murovať nosné a výplňové múry, priečky, komíny a klenby,
-   zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky,
-   vykonávať základné maliarske a natieračské práce,
-   zhotovovať jednoduché izolatérske práce proti vode a vlhkosti,
-   zhotovovať dlažby a obklady z rôznych druhov materiálu,
-   vykonávať základné štukatérske práce,
-   osadzovať preklady, nosníky, parapetné dosky, okná a zárubne,
-    zhotoviť zateplenie fasád budov vrátane povrchovej úpravy.

 

Uplatnenie

Učebný odbor pripravuje absolventov pre povolanie montér suchých stavieb a na vykonávanie niektorých činností v povolaniach murár, tesár, stavebný zámočník a na pracovné činnosti v stavebných povolaniach.

 

Učebný plán odboru montér suchých stavieb

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín
v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Akademické predmety

10,5

7,5

6

24

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

3

3

3

9

Etická výchova/Náboženská výchova

1

-

-

1

Občianska náuka

1

-

-

1

Fyzika

1

-

-

1

Matematika

-

1

1

2

Informatika

1

1

-

2

Telesná a športová výchova

2

1,5

1

4,5

Profesijné predmety

22,5

25,5

27

75

Ekonomika

1

1

1

3

Odborné kreslenie

1,5

2,5

2,5

6,5

Materiály

1

1

-

2

Technológia

2

4

4

10

Odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Voliteľné predmety

2

2

2

6

Stavebné konštrukcie

2

-

-

2

Prestavby budov

-

1

1

2

Technické zariadenia budov

-

1

1

2

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

 

Telovýchovno-výcvikový kurz


Fotogaléria