COVID-19 - rozhodnutie o prerušení školského vyučovania

Minister  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  Slovenskej  republiky  podľa  §  150  ods.  8  zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“

mimoriadne prerušuje školské vyučovanie  v školách od  30.  marca  2020  do  odvolania.

Celé znenie rozhodnutia...

Ing. Ján Kunovský
riaditeľ školy